Açık Rıza Onay Formu

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme ve Açık Rıza Formu
Seta Medya ve tüm şubeleri tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim. Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;
1. Adım, soyadım, TC kimlik numaram, Türk vatandaşı olmamam halinde pasaport numaram veya geçici TC kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, cinsiyet bilgim gibi kimlik verilerim ve ibraz ettiğim TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopim,
2. Adresim, telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim,
3. Banka hesap numaram, IBAN numaram gibi finansal verilerim,
4. Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlar,
5. Çağrı merkeziniz ile iletişime geçtiğim takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
6. Web siteniz ve mobil uygulamanızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgilerim, IP adresim, tarayıcı bilgilerim ve kendi rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;
7. İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
8. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
9. Seta Medya Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
10. Kalite, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
11. İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
12. Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
13. Pazarlama, İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, e-posta, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
14. Seta Medya Yönetimi, Hizmetleri bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Seta Medya'nın fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

1. Kişisel Verilerin Aktarılması
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
1. Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
2. Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
3. Adli makamlar ile,
4. Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile,
5. Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile,
6. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
7. Faturalandırmamın işverenime yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile,
8. Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebileceğimi biliyorum) ile paylaşılabilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Seta Medya faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Seta Medya’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.
İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;
1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
şirketin planlanması, hizmetlerin geliştirilmesi ve yönetimi amacıyla verilerimin, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

3. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerime erişim ve bu verileri isteme,
4. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
9. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

Kanun kapsamındaki taleplerimi, “www.setamedya.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca” Başvuru Formu’nu doldurarak;
1. “ŞİRKET ADRESİ” adresine bizzat teslim edebileceğimi,
2. Noter kanalıyla gönderebileceğimi,
3. [email protected] bilgi adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla iletebileceğimi biliyorum.
Seta Medya tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Seta Medya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.